ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η SSC HYPERION SECURITY   :

 • Μελέτα τον χώρο και των  εγκαταστάσεων της  επιχείρησης.
 • Εκτιμά  τις  κτηριακές δομές και  προτείνει  την υιοθέτηση βέλτιστων μέσων ασφαλείας .
 • Οργανώνει μεθόδους επιτήρησης  των  εγκαταστάσεων ,τον  εσωτερικό  και εξωτερικό έλεγχο ασφαλείας  και  το  τμήμα ασφαλείας .
 • Λαμβάνει υπόψη όλους  τους  πιθανούς κινδύνους αξιολογώντας την αρχιτεκτονική του  χώρου  και σχεδιάζει  τις  μεθόδους  για  την εξάλειψη απειλών.
 • Επιβλέπει  τα συστήματα ασφαλείας  που  έχουν εγκατασταθεί  με  γνώμονα  τις  ανάγκες  κάθε  κτηρίου  και  φροντίζει για  την αποτελεσματική λειτουργία  τους .
 • Εντοπίζει  τα τρωτά σημεία της  επιχείρησης και συμβουλεύει τους   Αρμοδίους  ,όπου χρειάζεται.
 • Δημιουργεί το  απαραίτητο πλάνο ασφαλούς μεταφοράς εμπορευμάτων   με  όλες  τις  δικλείδες ασφαλείας .
 • Δημιουργεί το απαραίτητο πλάνο  ασφαλείας  για να καλύψει τυχόν ελλείψεις συστημάτων .
 • Σε  περίπτωση  που υπάρχουν αλλαγές ,μεταφορές   στην δομή  ,την κτηριακή εγκατάσταση  ,στα  πάγια κ.α.  , επανεξετάζει τα  δεδομένα  και  διαμορφώνει ανάλογα  το  πλάνο ασφαλείας  .
 • Σχεδιάζει  το  πλάνο έκτακτων αναγκών  σε  περίπτωση σεισμού –πλημμύρας –χιονιού–καύσωνα .
 • Σε γενικές γραμμές έχει  τον  εποπτικό έλεγχο  ενός  ολοκληρωμένου προγράμματος ασφαλείας